Verkoop-en leveringsvoorwaarden


Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of anderzijds uit de context een andere betekenis blijkt:

 ‎‎Amazing Daily Cuisine B.V.
 Laan van Haamstede 30
 2497 GE Den Haag
 KvK-nummer: 67789382

ADC is de afkorting voor Amazing Daily Cuisine B.V., de producent, de verkoper en de leverancier van de bedoelde producten.

Klant is de wederpartij van Amazing Daily Cuisine B.V., bedoeld als afnemer van ADC, zowel Business-to-Business als Business-to-Consumers en met inbegrip van zowel lange-termijn-klanten (via overeenkomst) of korte-termijn-klanten (ad hoc);

Overeenkomsten worden door ADC en Klant afgesloten om transacties af te spreken en leveringen te bewerkstelligen.

Transacties zijn uit te voeren afspraken tussen ADC en Klant.

Levering is de uitvoering van transport en overdracht van de producten.

Toepasselijkheid

ADC Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 67789382.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderling overeengekomen transacties tussen ADC en Klant ongeacht de vorm van totstandkoming van deze voorwaarden.

ADC is gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder aankondiging vooraf of bekendmaking achteraf.

De meest actuele versie van deze is te vinden op onze website: www.amazingdailycuisine.com en is van toepassing van het moment van publicatie op deze website dan wel zoveel eerder als de deponering bij de Kamer van Koophandel.

Het moment van overeenkomst is bepalend voor de toepasselijke versie van deze voorwaarden. Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet duidelijk is, dan worden deze voorwaarden uitgelegd naar de geest van deze voorwaarden. Indien een situatie voordoet tussen partijen die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan wordt deze situatie in de geest van deze voorwaarden beoordeeld.

Indien klant eigen (inkoop)voorwaarden of iets dergelijks hanteren, dan prevaleren bij strijdige bedingen steeds de ADC Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Strijdige bedingen van de wederpartij kunnen ADC slechts toegerekend worden indien deze en voor zover deze door ADC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Bij nietigheid van één of meerdere bepalingen blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing

Overeenkomst

Een overeenkomst geldt steeds voor 12 maanden. Verlenging of vernieuwing gaat in op basis van een nieuwe overeenkomst voor een bepaalde tijd van 12 maanden. Er is geen sprake stilzwijgende verlenging of vernieuwing.

Op alle tussen ADC en Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende transacties gelden deze voorwaarden.

Bij een overeenkomst verplicht ADC zich tot levering en Klant zich tot afname en betaling.

Overeengekomen worden:
 ‎‎a. Prijzen
 ‎‎b. Afnamen
 ‎‎c. Economische voordelen
 ‎‎d. Betalingen
 ‎‎e. Tijd van leveringen
 ‎‎f. Locatie van leveringen
 ‎‎g. Verpakking van leveringen
 ‎‎h. Transport van leveringen
 ‎‎i. Kosten van leveringen
 ‎‎j. Risico van leveringen

Vertrouwelijkheid

Een overeenkomst tussen ADC en Klant is een bilaterale overeenkomst en alleen geldig voor de samenwerking tussen ADC en Klant. De inhoud hiervan is strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden.

Aanbieding

Een aanbieding is vrijblijvend tot dat deze overeengekomen zijn, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.

Transactie

De transactie wordt uitgevoerd door ADC of een door ADC aangewezen derde(n). Afwijkingen hierop kunnen alleen na onderling overleg en wederzijdse goedkeuring en afstemming tussen ADC en Klant. Eventuele bijkomende kosten zijn onderdeel hiervan.

Levering

Levering vindt plaats op basis van de volgende nader overeen te gekomen punten:  ‎‎a. Tijd van leveringen
 ‎‎b. Locatie van leveringen
 ‎‎c. Verpakking van de leveringen
 ‎‎d. Transport van leveringen
 ‎‎e. Kosten van leveringen
 ‎‎f. Risico van leveringen

Klant dient bij ontvangst van de levering onmiddellijk de levering te checken en, zo nodig, onmiddellijk te reclameren.

Kosten vanwege Klant-specifieke redenen komen volledig voor rekening van Klant.

ADC informeert Klant binnen redelijk termijn zodra duidelijk is geworden dat de levering niet volgens afspraak geleverd kan worden. Via onderling overleg en wederzijdse goedkeuring wordt de levering alsnog uitgevoerd. Dit geeft Klant geen recht ontbinding van de overeenkomst en/of op schadevergoeding.

Klant dient altijd aanwezig te zijn op de afgesproken afleverlocatie en binnen afgesproken tijdsslot om de levering in ontvangst te kunnen nemen. Bij het niet kunnen afleveren van de levering door toedoen van Klant, worden de alle gerelateerde kosten gefactureerd aan Klant.

Levering geschiedt tot deurdrempel van Klant, tenzij anders overeengekomen.

Afnameverplichting

Ten behoeve van een actieve samenwerking is Klant gehouden aan een minimale afnamen van €300,- factuurwaarde excl. BTW per kalenderweek, tenzij anders specifiek overeengekomen is.

Prijzen

Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij specifiek anders vermeld.

ADC werkt met een prijslijst met vaste prijzen. Voor klanten op overeenkomstbasis gelden bilateraal afgesproken overeenkomstprijzen.

ADC kan prijzen aanpassen en/of indexeren, waarbij de ingangsdatum uiterlijk 4 weken vóór aanvang per email gecommuniceerd wordt, doch niet eerder dan 3 maanden na het ingang van een prijsafspraak.

Betaling

Betalingstermijn voor Klanten met een overeenkomst is 14 dagen, tenzij specifiek anders vermeld.

Ad-hoc Klanten dienen bij bestelling vooraf de factuur 100% te voldoen voordat ADC verplicht is tot levering.

Wanneer de Klant geen gehoor geeft aan betalingsverzoeken van ADC en deze naar inziens van ADC resulteert in te grote openstaande bedragen, behoudt ADC het recht om rente voor achterstallige betalingen aan Klant te belasten tegen een actueel op de markt geldende handelsrente.

Overmacht

Bij het voordoen van overmacht berichten ADC en Klant elkaar onmiddellijk.

In het geval van overmacht ten aanzien van verplichtingen wederzijds, treden ADC en Klant in overleg om een schappelijke en/of passende oplossing en aanpak. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval zal er slechts sprake zijn van opschorten van levering, of indien overeengekomen, wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde geannuleerd of ontbonden. Bij een mogelijkheid om de levering alsnog te laten geschieden, zal ADC als ook de klant, eventueel onder aanpassing van de te factureren bedragen, gehouden zijn om deze te benutten.

Eigendom

Eigendom van de levering gaat over van ADC aan Klant zodra Klant deze in ontvangst heeft genomen of zodra de levering binnen het eigendomsgebied bevindt. Met deze eigendomsoverdracht gaat ook het risico over van ADC op Klant. Klant is dan direct volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de levering en betaling van de betreffende facturen en eventuele kosten.

Opzegging

Opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Hierbij volstaat e-mail.

Opzegtermijn is 1 maand vóór einddatum van de overeenkomst.

Opschorten

ADC en/of Klant kunnen de overeenkomst opschorten indien een van beiden de daaruit voortvloeiende verplichtingen dreigt niet na te kunnen komen dan wel niet na te komen.

Bij overdracht van de onderneming door een of beide partijen aan derde(n) wordt de overeenkomst opgeschort totdat ADC met de nieuwe partij(en) na overleg en afstemming het overeen zijn hoe verder te handelen.

Bij een naar oordeel van ADC te groot bedrag aan openstaande facturen behoudt ADC het recht om de overeenkomst te schorten, w.o. leveringen te staken, totdat de alle openstaande facturen betaald zijn.

Zonder rechtelijk uitspraak is ADC nimmer schadevergoedingsplichtig n.a.v. de opschorting van de overeenkomst.

Ontbinding

De overeenkomst wordt automatisch ontbonden bij faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling, onder bewindstelling, stillegging en liquidatie van een of beide partijen.

Bij ontbinding zijn alle vorderingen van ADC op Klant onmiddellijk opeisbaar.

Bij ontbinding behoudt ADC het recht schadevergoeding te vorderen van Klant.

Zonder rechtelijk uitspraak is ADC nimmer schadevergoedingsplichtig n.a.v. de ontbinding van de overeenkomst.

Reclame

ADC en haar leveringen voldoet aan regels, voorschriften en kwaliteitsrichtlijnen van NVWA en overeenkomstige Overheden.

Reclame dienen binnen 2 werkdagen te geschieden. Ondanks dat ADC hierna niet de verplichting meer heeft om enige verantwoordelijk- en/of aansprakelijkheid te accepteren, zal ADC toch in overleg treden met Klant om alles eraan doen om tot een schappelijke oplossing naar redelijkheid en billijkheid met Klant te komen.

Reeds door Klant in ontvangst genomen levering wordt niet retourgenomen door ADC. Bij klachten hierover dient de levering dan wel het product in originele staat en verpakking bewaard te worden om als bewijs en voor onderzoek door ADC.

Klant dient volledige medewerking te verlenen bij alle acties door ADC n.a.v. reclamering door Klant. Aan deze medewerking kan Klant geen rechten ontlenen.

Bij reclame overleggen ADC en Klant voor een oplossing met wederzijdse goedkeuring.

Aansprakelijkheid

De verantwoordelijk- en/of aansprakelijkheid, w.o. het risico, gaan volledig over van ADC op Klant vanaf het moment van in-ontvangstname van de levering door Klant.

Over aansprakelijkheid van ADC kan alleen sprake zijn indien deze direct gerelateerd zijn aan de levering.

Aansprakelijkheid is maximaal het bedrag van de (deel)levering. Indirecte, ge- en/of vervolgschade in de ruimste zin vallen hierbuiten.

Annulering

Annulering dient per e-mail gecommuniceerd te worden. Dit wordt al dan niet gevolgd door een telefonische attendering met bevestiging van de annulering.

Klant dient de annulering uiterlijk 5 werkdagen voor de levering aan ADC door te geven, tenzij anders specifiek overeengekomen.

Annulering door Klant, die deels of geheel niet tijdig zijn ontvangen, worden dienovereenkomstig gefactureerd aan Klant.

Annulering door ADC, deels of geheel, wordt uiterlijk 3 werkdagen aan Klant bekend gemaakt met daarbij een oplossingsvoorstel.

Geschillen

Verschillen tussen ADC en Klant zullen zoveel mogelijk onderling opgelost worden om verdere goede samenwerking te waarborgen.

Indien ADC en Klant bij een geschil onderling er niet uitkomen, al dan niet na tussenkomst van een geschillencommissie, en escalatie tot aan de rechtbank onoverkomelijk is geworden, dan geldt het Nederlands recht en is de civiele rechter van het arrondissement te Den Haag bevoegd, tenzij ADC naar bevoegdheidsregels de rechter verkiest.